Annet

En webside blir nok skapt en dag. I mellomtiden kan man følge dette også på Facebook: ">Sandefjordsfolk - Historie

søndag 22. juni 2014

1762-217 Johan Diderich Frølich

Hrr Capit: Johan Dideric Frølichs eneste opptreden i Sandefjord, eller den eneste som det er funnet belegg for, var ved dåpen av datteren Antonette Fredrikke som han og konen, Bolette Helene Nyrup, fikk 15 juni 1762. Dåpen[i] fant sted 21 samme måned og fadrene var Wiwike, Capit Garbens fra Sandefjord; J: Fr: Henriette Kemler fra Prestegården; Hrr Ob: Lieutn: Coucheron fra Hyssestad; Major Rother fra N. Sand; og Capit: Stabel fra Houan.

Dansk Biografisk Lexicon[ii]  forteller om Johan Diderich at han var sønn av Johan Fredrik Frølich som, igjen var sønn av Marcus Frølich, Stadskirurg i Christiania, og hustru Kirsten Nicolaidatter. Marcus var visstnok fra Sverige og endte karrieren som kommanderende general nordenfjells: han døde i Trondhjem i 1746 eller 1747.

Johan Diderich Frølich ble antagelig født rundt 1717 – slik de fleste sekundærkildene oppgir. Men det er foreløpig ikke funnet noen dåp for ham: den kan ha funnet sted i Danmark, der hans far hadde en del av sin militære karriere inntil han fra samme år som Johan Diderich ble født ble forfremmet til oberst og gjort til sjef i Smaalenske regiment med hovedkvarter i Fredrikstad[iii].

Året efter at Johan Diderich kom til verden ble faren utnevnt til oberst og sjef for 2, Smålenske infanteriregiment der han hadde S. Jarlsbergske kompani som liv-kompani[iv]. Det er antagelig tilknytningen til Tønsberg der Johan Diderichs yngre søster Sitzel Kirstine ble døpt[v] 19 mars 1720. Fadrene var Capitain Schraders Frue som bar det; Capitain Tyrkenstrands Frue; Oberst-Lieut. Schilling; Capitain Schrader; og Sr Matz Gregersen.

Året efter, fremdeles i Tønsberg, fulgte en lillebror, Christian Friderich. Han ble døpt[vi] 21 September 1721 og fikk fadrene Oberst-Lieutn Skillings Frue, som bar barnet; Major Rømers Frue; Major Ecklef; Capit. Klein[vii]; og Capitaine Bredal.

Nok et år gikk, og så ble det flere småsøken, denne gangen tvillingparet Antonette Ferdinandine og Ulrica Eleonora. Disse to kom også til verden i Tønsberg der de ble hjemmedøpt 8 august 1722. Dåpen[viii] ble stadfestet 16 august 1722 og denne gangen var fadrene Hr General Major Romling og Frue, som bar Ulrica Eleonora; Hr General Major Øtken og Frue, som bar Antonette Fernandine; Hr General Major Hvidtfeldt og Frue; Major Sehesteds Frue Anne Kirstine Stochflet; og Obr Lieutn. Kap.

Hvor lenge familien ble i Tønsberg er ikke kjent, men Johan Diderich fulgte i sin fars fotspor.

Olai Ovenstad i sin «Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814»[ix] gir en skisse av Johan Diderichs liv og karriere. Han må ha komme inn i det militære nokså tidlig, for 4 juli 1733, da han var 16 år gammel, ble han fenrik ved farens regiment. Fem måneder senere ble han secondløytnant samme sted. Fire år senere var han kapteinløytnant, og 10 mars 1738 ble han kaptein og kompanisjef i et regiment som fra 1740 het ”Ulrichsdals gev. Inf. regt”.

Flere kilder[x], ikke førsthånds, nevner at Johan Diderich hadde värt gift en gang før han ble gift med Bolette. Denne første konen skulle väre Elizabeth Sophia Bruin, og sammen skulle de ha sønnen Johan Fredrich Frølich som kom til verden i Larvik i 1740. Elizabeth Sophia døde efter sigende i 1745.

Johan Diderich Frølich var, altså, offiser. Og lite glimt av hans hverdag får man gjennom en dagboksnedtegnelse fra Fredriksstad som er samlet av Cand. Jur. E. A. Thomle[xi]:

»20de September (1743) Marscherte de 2 bataljoner som er lå i byen du i her om ligende saugner at lige i Cantoner Caveterer (Qvarterer) – af general-Maj: Tønsberg, Capt: Frøjling[xii], Capt: Schel, Capt: Leffelman; , compani var her nogentid på på arbeide følte med her fra Byen»

Johan Diderich giftet seg 33 ar gammel med Bolette Hellene Nyrop i Kristiansand, datter av Biskop Christopher Nyrop og vielsen[xiii] fant sted 27 oktober 1750. Selv om det kan være en tvilverdig assosiasjon er det verdt å merke seg at flere frøkener Nyrup over årene ble gift i Sandefjord.

Datteren Elisabeth Sophia kom til verden klokken ett på dagen 20 januar 1752 og ble døpt[xiv],[xv] seks dager senere. Hun ble ”holdt over Daaben af Frue Bispinde Nyrop”; de andre fadrene var Frue Assessor Undahls; Hans Excellence Hr. Stiftbefalingsmand Adeler; Hr. Obriste Lieut og Commendant Stack; og Hr. Lieutenant Eckleff.

På tross av sitt utmerkede påbrå hadde Johan Diderich sine vanskeligheter. Ovenstad, igjen, beretter at "Han beskyldtes i 1744 for tyveri, men frikjentes av en krigsrett.  – Den danske og den norske gen. Aud. blandet sig imidlertid i saken, som derved blev trukket i langdrag og verserte ennu i 1753 for en kommisjon bestående av konferanseråd Linde, etatstråd Stampe, og overaud. Carol… han haver overfor flere officerer tilstått sig skyldig i tyveri av kpt.ltn. Høegs kuffert». 28 mars 1753 solgte Frølich kompaniet sitt til premierløytnant Ernst Ludvig Riicher Widdersheim for 1500 riksdaler og en årlig pensjon på 200 inntil han fikk nytt arbeid[xvi].

Johan Diderich må ha overkommet vanskelighetene for i 1756 finner man ham på Kongsvinger der sønnen Ulrich Christian ble født i 1756. Gutten ble døpt[xvii] 12 august det året og ved den anledningen var fadrene Hr Baron Holck; Lieutn Kreuz; Lieutenant Egeberg; Major Knopfs [?]; og Frøken [NN] Holck.

Og i 1762 finner man altså familien i Sandefjord: de må være nokså nyankomne for de er ikke tatt med under Sandefjord i forbindelse med ekstraskatten det året. Hvorfor han var der, og hvor lenge han ble, er ukjent men det kan ha hatt sammenheng tilstanden til fetteren oberstløytnant Klein på Øvre Gogstad som, ifølge Lorens Berg, var så gammel og avfeldig at Johan Diderich måtte få ham umyndiggjort[xviii].

Efter 1762 er det ingen spor efter Johan Didrich og familien i Sandefjord, så han er vel reist videre.

Capt. Frølich døde i Trondhjem i 1773 og ble begravet[xix] 17 mars det året. Kilden er en håndskreven avskrift av en primærkilde.

Bolette levet ennå i mange år og i 1801[xx] er bosatt hos sønnen Ulric Christian von Frølich på Aunemo i Ørkedal

Året efter døde hun som kapteinsenke på gården Haga i Verdal . Hun ble begravet[xxi] 21 september 1802. Hva forbindelsen mellom henne og Haga var er ikke kjent. Hun ble 82 år gammel.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 81.
[iii] En kort biografi kan leses her : http://runeberg.org/dbl/5/0478.html
[iv] «livkompaniet , tidigare Lifkompaniet, är och var i Sverige ett regementes (egentligen førsta bataljonen ) førsta kompani , vilket hade till uppgift att skydda regementschefen/sekundchefen. fram tom førsvarsbeslutet 2000 har livkompanier endast førekommit på de brigadproduceranderegementen (då främst vid infanteriregementen ) i Sverige.», se http://lexikon.ordspel.se/livkompani
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, St. Laurentii i Tønsberg, Ministerialbok nr. II 1 (1690-1796), Kronologisk liste 1720, side 42-43.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, St. Laurentii i Tønsberg, Ministerialbok nr. II 1 (1690-1796), Kronologisk liste 1722, side 46-47.
[vii] Gjetningsvis den samme som Frølich fikk umyndiggjort i 1762, se nedenfor.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, St. Laurentii i Tønsberg, Ministerialbok nr. II 1 (1690-1796), Kronologisk liste 1723, side 48-49.
[x] Se Jørgen Brinck's hjemmeside, http://jbrinck.dk/gedpage/fam07322.htm
[xi] «Fredriksstadske Dagbogsoptegelser fra det 18de Aarhundrede», se https://archive.org/stream/personalhistori02persgoog#page/n141/mode/2up
[xii] En fotnote retter dette til «Frølich»
[xiii] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 1 (1734-1793), Ekteviede 1751, side 610-611.
[xiv] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 1 (1734-1793), Fødte og døpte 1752, side 176-177.
[xv] Se også Per Inge Nilssen: Døypte i Kristiansand prestegjeld 1734-1754, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dp10011734&personpostnr=9076&merk=9076
[xvii] Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vinger, Ministerialbok nr. 3 (1751-1772), Fødte og døpte 1756, side 26.
[xviii] Lorens Berg, Sandeherrred – en Bygdebok, Sandar Historiellag, faksimileutgave, 2000.
[xix] Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Diverse nr. 601 (1762-1783), Døde og begravede 1773, uten sidenr.
[xx] Folketelling 1801 for 1638P Orkdal prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058443000398
[xxi] Verdal historielag: Dødsregister for Verdal 1801-1922, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=Dodsreg&personpostnr=187&merk=187

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar